آموزش مربیان (TOT) جهت مراقبت های اساسی روان تنی، 2016 - Psycho-Oncology Alliance

The 3rd International Web-Based Course On Psycho-Oncology In Iran

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
در این پروژه پیشنهادی، یک ماژول آموزشی برای سلامت روان با هدف قرارگرفتن در برنامه پزشکی خانواده دولت ایران تهیه و اجرا شد. با همکاری پزشکان عمومی، روانپزشکان و روان درمانگران ایرانی، این برنامه درسی با در نظر گرفتن نگرانی های ویژه ایران انطباق یافت. این پروژه با هدف کمک به بهبود و توسعه برنامه درسی در خلال پروژه پزشکی خانواده دولت ایران، به ویژه در زمینه مراقبت های روانی – اجتماعی انجام شد. در این میان، هدف پروژه پزشکی خانواده ارتقای کیفی تعداد زیادی از پزشكانی بود كه بار اصلی مراقبت های پزشکی را به دوش می كشیدند؛ ارتقای کیفیتی که انگیزه کار و رضایت شغلی را تشویق کند و به دنبال آن که سطح صلاحیت پزشکی و در نتیجه مراقبت های پزشکی را ارتقا بخشد. مراقبت های اساسی روان تنی از سال 2016 در برنامه دستیاری پزشکی خانواده گنجانده شد و اولین کارگاه آموزشی با همکاری جامعه و گروه پزشکی خانواده، مؤسسه دانش تندرستی و مرکز تحقیقات روان تنی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *