• خانه
  • سمپوزیوم بین المللی سایکوکاردیولوژی (مهر 1393)

سمپوزیوم بین المللی سایکوکاردیولوژی (مهر 1393)

این سمپوزیوم با مشارکت دپارتمان سایکوسوماتیک و سایکوتراپی دانشگاه فرایبورگ آلمان برگزار گردید.