• خانه
  • کنفرانس جایگاه و چالش های ادغام سازی در ناتوانی ها (آبان 1396)

کنفرانس جایگاه و چالش های ادغام سازی در ناتوانی ها (آبان 1396)

این برنامه کنفرانس مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه هامبورگ با موضوع “جایگاه و چالش های ادغام سازی در ناتوانی ها” در آبان ماه سال 1396 برگزار گردید.